Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Byecold.eu s.r.o., se sídlem Na Vyhone 4400, 665 01 Hodonin, IČ: 093 61 944, DIČ: CZ09361944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, spisová značka: C 118399.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky platí pro projevení zájmu o obchod – spolupráci formou vyplnění dotazníku na webové stránce s URL adresou www.byecold.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a zájemce (zákazníka).

I.2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

I.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

II.1. Podáním objednávky zájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

II.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

II.4. Na výše uvedené webové stránce lze podat zájem o obchodní spolupráci na základě registrace – vyplněním dotazníku, jenž je poté odeslán na kontaktní e-mail provozovatele. Při registraci je zájemce povinen uvádět správné a pravdivé údaje, přičemž zájemce je rovněž povinen tyto údaje aktualizovat.

II.5. Je zakázáno umožnit manipulaci s uživatelským účtem třetím osobám.

II.6. Před odesláním formuláře je zájemce povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky nebo do uživatelského účtu vložil. Informace uvedené v objednávce nebo uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

II.7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního zájemce objednat službu. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně či telefonicky.

II.8. Projevený zájem o spolupráci je se zájemcem dále prodávajícím konzultován a jeho rozsah specifikován v dalších ujednáních.

II.9. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Smlouva je uzavřena v případě přijetí protinabídky ze strany zájemce.

II.10. Další komunikace mezi zájemcem a prodávajícím je jedena e-mailem, telefonicky nebo osobně. Zejména způsob a délka trvání spolupráce, způsob a možnost objednání zboží, platby a doprava zboží a podobně.

II.11. Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

III. Dodání a převzetí zboží

III.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zájemcem v objednávce, je zájemce povinen převzít zboží při dodání. V případě, že zájemce nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

III.2. Před převzetím zboží je zájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

III.3. Bez zbytečného odkladu po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zboží, zejména počet kusů a druhů doručeného zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu doručeného zboží s kupní smlouvou a dodacím listem je povinen zájemce oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí zboží, vady doručeného zboží spolu s popisem závad.

III.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zájemce, nese zájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

III.5. Zboží je zájemci v členských zemích Evropské unie dodáváno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 1 až 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

III.6. Osobní vyzvednutí objednaného zboží je možné po předchozí písemné nebo telefonické domluvě ve výdejním skladu na adrese Na Vyhone 4400, 695 01 Hodonin (otevírací doba v pracovní dny po-pa 8-17 hod, popř. dle telefonické domluvy), a to nejpozději do 10 dnů od oznámení prodávajícího o dostupnosti zboží ve výdejním skladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

IV.1. Do doby převzetí zboží zájemcem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zájemci kupní cenu, která již byla zájemcem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel zájemcem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud zájemce žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

IV.2. Zájemce nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže zboží specifikované ve kupní smlouvě bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

IV.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V. Práva z vadného plnění

V.1. Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy. Je-li splněno vadně, má zájemce práva z vadného plnění.

V.2. Prodávající odpovídá za to, že v době převzetí zájemcem má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které zájemce očekával s ohledem na povahu zboží.

V.3. Ustanovení uvedená v čl. VI.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zájemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VI. Záruční doba a reklamace

VI.1. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.

VI.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

VI.3. Reklamace vad bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII. Porušení kupní smlouvy

VII.1. Jestliže si zájemce nepřevezme zboží dle ustanovení bodu III.1., neuhradí kupní cenu uvedenou v příslušné faktuře, nevyzvedne si zboží dle ustanovení bodu III.6., dochází tím k porušení kupní smlouvy ze strany zájemce.

VII.2. V případě porušení kupní smlouvy navrhne prodávající zájemci elektronickou poštou další postup. V případě nepřevzetí zásilky, po další domluvě prodávající opětovně zašle předmětné zboží zájemci, jestliže kupující uhradí kupní cenu do 3 pracovních dnů na účet prodávajícího, a to na náklady zájemce.

VII.3. Nedojde-li k dohodě dle ustanovení bodu VII.2. nebo pokud kupující neprojeví zájem záležitost vyřešit, prodávající vyzve zájemce k uhrazení nezbytných nákladů, a to ve výši až 27.000 Kč nebo 1.000EUR.

VII.4. V případě neuhrazení částky uvedené v ustanovení bodu VII.3. do 7 pracovních dnů bude celá záležitost předána externí agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

VIII. Ostatní

VIII.1. Je zakázáno používání a kopírování fotografií a textů webové stránky https://www.byecold.cz bez předchozího souhlasu provozovatele.

IX. Závěrečná ustanovení

IX.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

IX.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.11.2020