Reklamační řád Byecold. s r.o.

1. Úvodní ustanovení
 1. Tento reklamační řád byl zpracován společností Byecold.eu s r.o., IČ: 093 61 944 zápis v OR, vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118399, se sídlem 69501 Hodonín, Na Výhoně 4400 ( dále jen dodavatel) dle ustanovení zákona č. 9/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a vztahuje se na zboží prodané dodavatelem zákazníkům, jehož reklamace byla uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Ke každému zboží je přikládána faktura/pokladní příjem/, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží).
 3. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu, pokud souhlas se záručními již neprojevil podpisem příslušné rámcové smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží zákazník přebírá od dopravce.
 4. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi objednávkou, fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu/dodací list, je povinen ihned (nejpozději do 3 pracovních dnů) kontaktovat pracoviště odbytu dodavatele na e-mailové adrese: info@byecold.eu, případně telefonicky na tel. lince: 601 166 878. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace těchto skutečností nebude uznána.
2. Záruka
 1. Zárukou se dle tohoto reklamačního řádu rozumí záruka smluvní. Dodavatel poskytuje zákazníkovi záruku za jakost zboží a zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé druhy zboží specifikované ve faktuře, nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží, případně  v dodacím listu. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu.
 2. Smluvní záruka platí pro případy, kdy zákazník je podnikatel, přičemž koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti.
 3. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud zákazník není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.
 4. Smluvní záruka se nevztahuje na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým používáním, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím, nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, nebo s podmínkami uvedenými v tomto reklamačním řádu (viz. níže), či podmínkami obecně známými pro užití daného typu zboží, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu zboží, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratitelnou událostí (oheň, voda a pod.), povětrnostními vlivy, poškození bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, na vždy vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použití jiného než výrobcem zboží výslovně doporučeného spotřebního materiálu či příslušenství. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, servis, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Smluvní záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí zboží, u nichž výrobce limitoval životnost takové součásti, jestliže tato byla překročena a na přirozené opotřebení součástí při výrobcem doporučeném užívání zboží.
 5. Smluvní záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do konce původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží, nebude-li výslovně ujednáno jinak. V případě výměny zboží dostane zákazník nový záruční list, kde bude uvedeno nové a původní výrobní číslo zboží. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
 6. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy zákazník po skončení opravy zboží převzal.
 7. Smluvní záruka také zaniká:
  a) nedodržením podmínek provozu, nebo neprováděním pravidelné a běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze čí podmínkami obecně známými pro užití daného typu zboží,
  b) provedením změny na dodaném zboží, nebo pozměněním údajů na záručním listě, nebo jiné dokumentaci,
  c) neoprávněným zásahem do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna,
  d) poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
  e) používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v provozní dokumentaci,
  f) porušením ochranných známek a pečetí, pokud na zboží jsou.
  Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva zákazníka vyplývající ze smluvní záruky.
 8. Ze smluvní záruky za vady vzniká zákazníkovi pouze právo:
  a) u vad odstranitelných právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek. Odstraněním vady se rozumí oprava nebo úprava zboží či jeho nahrazení bezvadným zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů, přičemž dodavatel má právo zvolit způsob odstranění vady dle svého uvážení. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla plně obnovena funkčnost opravovaného zboží.
  b) u vad neodstranitelných právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších).
3. Záruční podmínky
 1. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem nebo fakturou.
  Zároveň musí být předložena veškerá potřebná dokumentace dle Přílohy 1 tohoto reklamačního řádu. V případě nedodání těchto dokumentů nebude reklamace přijata.
 2. Zákazník doručí na vlastní náklady (pokud není dohodnuto jinak) a riziko reklamovaného zboží na adresu dodavatele. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, bude bezplatně provedena oprava, úprava či výměna zboží dle článku 2.8 tohoto reklamačního řádu.
 3. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na náklady a riziko zákazníka zpět. Následně je dodavatel oprávněn zákazníkovi vystavit daňový doklad (fakturu) ve výši prokazatelných nákladů. Daňový doklad musí splňovat náležitosti stanovené právními předpisy.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry. V případě neoprávnění reklamace bude oprava účtována dle aktuálního ceníku servisních prací.
 5. Na záruční opravy se poskytuje záruka 6 měsíců, a to pouze na stejnou závadu, jež byla odstraněna danou opravou.
 6. Poškození zboží při přepravě je nutno řešit s dopravcem při převzetí zboží do 3 pracovních dnů a dle pokynů dopravce. Za poškození zboží při přepravě neodpovídá dodavatel. Na pozdější reklamace nemůže být brát zřetel.
 7. Každá oprávněná reklamace bude vyřešena bez zbytečných odkladů, dodavatel vyvine maximální možnou snahu tuto reklamaci vyřešit ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí reklamace, přičemž však touto lhůtou není dodavatel vázán.
4. Průběh reklamačního řízení

4.1 Oznámení reklamace

 1. Zákazník oznamující reklamaci zboží zakoupeného u dodavatele je povinen reklamaci zaslat na info@byecold.eu.
  – Identifikační údaje reklamujícího
  – Popis výrobku a závady
  – Nezbytné přílohy (faktura, dodací list, záruční list, servisní protokoly, doklady o provádění pravidelného servisu atd.).
 2. V odpovědi bude registrovanému zákazníkovi e-mailem zasláno na číslo reklamace a způsob řešení reklamace. Zda zákazník zboží dopraví, nebo zašle na adresu společnosti Byecold.eu s.r.o., Na Vyhone 4400, 695 01 Hodonin,  je na zvážení zákazníkem.
 3. Veškerá komunikace s registrovaným zákazníkem probíhá prostřednictvím zadaného e-mailu. Zákazník odpovídá za správnost a platnost údajů uvedených ve své registraci. Přijetí reklamace je vyplněno a potvrzeno reklamačním technikem při převzetí reklamovaného zboží nebo při návštěvě místa instalace.
 4. Pokud zákazník nedodá reklamované zboží (nezašle či osobně nepředá na pobočce dodavatele) či nepředloží potřebné dokumenty ve lhůtě 30 dní od oznámení reklamace, nebude reklamační řízení zahájeno a po uplynutí této lhůty bude reklamace považována za uzavřenou. V případě nedodání dodavatelem požadované dokumentace bude zákazníkovi odesláno zboží zpět.
 5. Zákazník je povinen přiložit k reklamovanému zboží, které zasílá do servisního střediska dodavatele, vytisknutý reklamační protokol.
 6. V případě, že zákazník chce nárokovat vícenáklady spojené s vadou výrobku (škodu), musí tak učinit společně se zadáním reklamace, přičemž je povinen předložit potřebnou dokumentaci – zápis o škodě, zápis o škodě od likvidátora pojistné události, příslušnou fotodokumentaci. Pokud se zákazník o vzniku vícenákladů dozví až po zadání reklamace, musí tyto nároky uplatnit ihned, jakmile se o jejich vzniku dozvěděl a je také povinen současně předložit potřebnou dokumentaci. Zároveň je povinen neprodleně po vzniku těchto vícenákladů informovat dodavatele a umožnit mu fyzickou prohlídku na místě škodné události.
  Zákazník je povinen nahlásit dodavateli vícenáklady spojené s vadou výrobku (škodu) do jednoho měsíce, co se o nich dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne zadání reklamace. Nároky zákazníka vznesené po lhůtě uvedené v předchozí větě uplynutím této lhůty zanikají.

4.2 Přijetí reklamace

 1. Reklamace se považuje za přijatou doručením zboží na adresu provozovny Byecold.eu s.r.o. nebo uskutečněním návštěvy reklamačního technika na místě instalace, přičemž pro přijetí a zahájení reklamačního řízení musí být reklamace nejprve oznámena e-mailem na info@byecold.eu.
 2. Reklamační technik překontroluje zadání reklamace, předloženou dokumentaci a reklamovaný výrobek nebo systém posoudí, zda je reklamace oprávněna či nikoliv.
 3. Reklamaci nelze požadovat za oprávněnou a nebude přijata v těchto případech:
  a) výrobek již není v záruční době,
  b) nebyla předložena potřebná dokumentace pro daný výrobek nebo systém (viz. Příloha 1),
  c) výrobek je viditelně poškozen z důvodu nesprávné montáže provedené jinou osobou než-li dodavatelem, nebo nevyhovujících provozních podmínek,
  d) reklamačnímu technikovi nebyl umožněn přístup na místo instalace reklamovaného výrobku,
  e) byly změněny provozní podmínky od doby nahlášení reklamace do doby návštěvy reklamačního technika,
  f) další důvody uvedené v tomto reklamačním řádu, zejména ustanoveních 2.4 a 2.7. tohoto reklamačního řádu.

4.3 Kontrola na místě instalace

 1. V případě potřeby zjištění přesných provozních podmínek je dodavatel oprávněn požadovat prohlídku místa instalace a sdělení korektních informací o provozovaném zařízení. Nebude-li ze strany zákazníka poskytnuta potřebná součinnost, nebude reklamace přijata.
 2. Pokud dojde ke změnám nastavení a provozních podmínek pro dané zařízení před návštěvou reklamačního technika zaniká nárok na uznání reklamace.
 3. V den kontroly se na místo instalace dostaví reklamační technik dodavatele, zástupce reklamujícího a případně zástupce provozovatele zařízení.
 4. Bude provedena kontrola zapojení a provozních parametrů a bude vyhotoven zápis o kontrole provozních podmínek daného zařízení.

4.4 Vyřízení reklamace

 1. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, bude řešena v souladu s výše uvedenými ustanoveními tohoto reklamačního řádu.
 2. Byla-li reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, budou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady. Případná oprava bude vyúčtována dle platného ceníku servisních prací.
 3. V případě, že reklamace nebude uznána, má zákazník lhůtu 90 dnů k vyzvednutí zboží na adrese provozovny dodavatele. Případně mu po domluvě a oznámení na jeho emailovou adresu zasláno na adresu odeslání, nebo na adresu zákazníka dle faktury nebo dodacího listu.
 4. Pokud si zákazník chce vyzvednout zboží jiným, než v bodě 4.4.3, je povinen o tom předem informovat dodavatele a uvést způsob, jakým bude zboží vyzvednuto.
PŘÍLOHA č. 1

Seznam dokladů potřebných pro přijetí reklamace

 • Infrapanely: faktura, záruční list, návod k obsluze, podle kterého byl výrobek uveden do provozu
 • Termostaty: faktura, záruční list, návod k obsluze, podle kterého byl výrobek uveden do provozu

Dle uvážení reklamačního technika může být vyžadována i další dokumentace (např. fotodokumentace, související revizní zprávy o provedených zkouškách, provozní knihy, protokoly o zaškolení obsluhy atd.)